Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Producten Verkoop Moerman Clinic

Artikel 1. Toepasselijkheid


 

Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden, eventuele adviezen, waaronder tevens begrepen toekomstige rechtsbetrekkingen, verricht door of met Moerman Clinic zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer


 

Moerman Clinic
Korreweg 93, 9714 AD Groningen, Nederland
Telefoonnummer: 06 525 791 89; ma t/m vrij 09:00 – 17:00
E-mailadres: info@moermanclinic.com
KvK-nummer: 68395434
BTW-identificatienummer: NL205828541B01

 

Artikel 3. Allergie


 

3.1 Hoewel Moerman Clinic de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het sorteren van de door haar te verkopen producten, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van te voren worden voorspeld. Probeer daarom altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt.
3.2 Omdat Moerman Clinic helaas niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met Moerman Clinic in geval van vragen. Verder dient u contact op te nemen met uw locale zorginstelling.

 

Artikel 4. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomsten


 

4.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Moerman Clinic zijn vrijblijvend (tenzij anders is aangegeven) enMoerman Clinic behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (maar in dat geval heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren).
4.2 Wanneer u een bestelling plaatst via onze website, dan komt de overeenkomst metMoerman Clinic pas tot stand nadatMoerman Clinic de acceptatie (en niet enkel de ontvangst) van de bestelling aan u heeft bevestigd.Moerman Clinic is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deeltMoerman Clinic dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Moerman Clinic niet.
4.4 Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigtMoerman Clinic onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en eventueel ook de acceptatie van de bestelling doorMoerman Clinic. Zolang de ontvangst niet door Moerman Clinic is bevestigd, kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

 

Artikel 5. Prijzen en betalingen


 

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
5.2 Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland brengen wij € 1,00 in rekening, tenzij anders is overeengekomen.
5.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzend- en administratiekosten, vermeld. Betaling geschiedt op de wijze zoals vermeld op de website.

 

Artikel 6. Levering


 

6.1Moerman Clinic bezorgt alleen in Nederland. Zendingen naar andere landen zijn mogelijk.
6.2 We verzenden alle bestellingen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling via PostNL of een andere vervoerder naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.
6.3 Levertijden zijn slechts bij benadering en de enkele overschrijding van een toegezegde leverdatum is geen tekortkoming vanMoerman Clinic.
6.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken, dan geldt de andere leveringstermijn. Een indicatie van de leverdatum of het bezorgmoment geldt niet als het overeenkomen van een afwijkende leveringstermijn.
6.5 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen in dat geval per deellevering het leveringstijdstip opgeven.
6.6 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 7. Reclames en retourzendingen


 

7.1 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, hebt u het recht het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product (of indien van toepassing na aflevering van het laatste product) aan Moerman Clinic te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.
7.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd indien:
(a) de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
(b) het product is gebruikt;
(c) u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
(d) de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
7.3 Moerman Clinic zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

7.4 Reclames kunnen worden uitgevoerd in de vorm van mails, post, social media berichten. Toestemming voor het gebruik van uw foto’s kunt u aangeven op de informed consent formulieren. indien u toestemming geeft kunnen uw foto’s worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden. Mocht u op een zeker moment uw foto niet meer ter beschikking stellen dan kunt u dit per email (info@moermanclinic.com) aangeven en halen wij zo spoedig mogelijk de foto van website danwel social media. Het terughalen van mails is helaas niet mogelijk op dit punt. Wees u hiervan bewust als u toestemming geeft voor het gebruik van uw foto’s.

7.5 Wanneer u akkoord gaat met de algemene voorwaarden gaat u akkoord met het ontvangen van mails met reclame, informatie, aanbiedingen etc. Alle mails die binnen komen zijn door u akkoord gegeven. Indien u wenst van de mailing lijst afgehaald te worden kunt u dit onder aan een dergelijke mail aangeven.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


 

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. De originele verpakking mag niet worden geopend en een aanwezig zegel mag niet worden verbroken, op straffe van verval van het recht om het product te retourneren.

 

Artikel 9. Privacy


 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling alsmede voor het versturen van e-mails met productaanbiedingen, nieuwsbrieven of andere acties (behalve als is aangegeven dat daar geen prijs op wordt gesteld). Persoonsgegevens zullen nimmer vrijwillig aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 10. Diversen


 

10.1 Indien u aanMoerman Clinic schriftelijk opgave doet van een adres, is Moerman Clinic gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aanMoerman Clinic schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer doorMoerman Clinic gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Moerman Clinic in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Moerman Clinic vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Moerman Clinicis bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
11.3 U kunt eventuele geschillen ook eerst online voorleggen aan een Nederlands geschillenorgaan via het DOKh https://www.dokh.nl/geschillen-en-klachtenregeling/.
11.4 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12. Formulier voor herroeping


 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: Moerman Clinic
Korreweg 93, 9714 AD, GRONINGEN
info@moermanclinic.com / 06 525 791 89

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:
herroep/herroepen*

Factuurnummer:

Naam consument(en):
Adres consument(en):

Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Reden van retour (optioneel):
Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Extra informatie met betrekking tot het modelformulier voor herroeping:

Op het moment dat u de overeenkomst wilt herroepen kunt u het ingevulde formulier sturen naar info@moermanclinic.com of schriftelijk toevoegen aan de retourzending.
Het product dat u wenst te retourneren kunt u als pakketzending terugsturen. Gelieve een briefje met uw naam toevoegen aan het pakket. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening en risico (in geval van beschadigingen gedurende het transport).

Retouradres:
Moerman Clinic
Korreweg 93
9714 AD GRONINGEN

Het herroepingsrecht komt te vervallen op het moment dat:

• de verpakkingszegel verbroken of beschadigd is;
• het product is gebruikt;
• u zelf hebt getracht een gebrek te herstellen;
• de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Moerman Clinic zal binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan u terugstorten (afhankelijk van de wijze van betaling kan dat bijvoorbeeld via de creditcardmaatschappij of rechtstreeks). Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover u de kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

U vindt alle informatie met betrekking tot de verzendkosten en prijs van de producten terug op onze website en in de factuur na het plaatsen van een bestelling.

Meer informatie over garanties en bestaande service na aankoop kunt u terugvinden in onze algemene voorwaarden en op onze website.

 

Algemene Voorwaarden Behandelingen Moerman Clinic

Artikel 1. Algemeen


Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen Moerman Clinic en een cliënt waarop Moerman Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

Artikel 2.  Inspanningen Moerman Clinic


Moerman Clinic heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Moerman Clinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Moerman Clinic zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Ook zal Moerman Clinic de cliënt inlichten over de gevolgen van de behandeling.

 

Artikel 3. Afspraken


Wanneer de client de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de client zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan Moerman Clinic. Indien de client de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag Moerman Clinic hiervoor het volledige behandeltarief in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Wanneer de client te laat op een afspraak komt in een van de behandel locaties van Moerman Clinic, zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de client 15 minuten of meer te laat aanwezig is, kan Moerman Clinic de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer Moerman Clinic later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door Moerman Clinic worden uitgevoerd. Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal Moerman Clinic dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de client melden.

 

Artikel 4. Betaling


Alle prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van Moerman Clinic. De prijzen van de producten worden mondeling aan de client op locatie vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld facebook, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de behandeling dient de client de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij uitzondering kan een factuur worden meegegeven. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening van Moerman Clinic, zoals vermeld wordt op de factuur.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy


Bij het eerste bezoek aan een van de locaties van Moerman Clinic zal een intake worden afgenomen waarbij Drs. Moerman/Moerman Clinic u vraagt om gegevens welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door Moerman Clinic volgens de richtlijnen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en zullen nimmer gedeeld worden met derden zonder toestemming van de client. Uiteraard wordt alles via de AVG gehandhaafd.

 

Artikel 6. Geheimhouding


Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling is Moerman Clinic verplicht tot geheimhouding volgens de WGBO. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen  indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Moerman Clinic verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid


Moerman Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan Moerman Clinic. Moerman Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar een van de locaties waar Moerman Clinic haar behandeling uitvoert.

 

Artikel 8. Garantie


Moerman Clinic geeft geen garantie op producten/behandeling wanneer:  

De cliënt andere producten dan de door Moerman Clinic geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt of beschadigd is. Er kan in dat geval geld terug gegeven  worden, maar de client kan ook een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product.

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal


Wanneer een client schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft Moerman Clinic het recht om een schadevergoeding te eisen van de client. Bij diefstal wordt altijd melding gemaakt bij de politie.

 

Artikel 10. Klachten


Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de client deze klacht zo spoedig mogelijk te melden aan Moerman Clinic. Moerman Clinic dient daarna  binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Er zal door Moerman Clinic altijd naar een goede, reeele oplossing gezocht worden. Wanneer een klacht gegrond is, zal Moerman Clinic de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt schriftelijk kenbaar is gemaakt dat behandeling zinloos is geworden. Indien Moerman Clinic en de client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan een onpartijdige geschillen instantie. Moerman Clinic is zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijk geschillen organisatie (DOKh). 

 

Artikel 11. Recht


Op elke overeenkomst tussen Moerman Clinic en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.